รอญับ

1. รอญับ + แมะเตะฮฺ
G4  
1.ซอและฮฺ  2.มุบีน(บิง) 
3.ฮาวอ  4.ซาเราะฮฺ  
5.มะหฺยอ(ครูยอ)