ฮัมซะฮฺ

G1  
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ   2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
1.โต๊ะดุซง  2.ตอเล็บ 
3.โต๊ะวอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 
5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ  

 

G3  
1. หะยีมะเซาะฮฺ 2. แมะบาซา
3. แมะกะจิ๊  4. แมะดู
5. หวังบาซา 6. หวังกะจิ๊
7. สะมะแอ 8. แชโด
9. ขุนตั๋ง 10. โต๊ะวาตา 
ยาซีน+ แมะตี + เย็น

* เย็น มาจากสายคอเตบดะมะลี › ฮาโละฮฺ › อิบรอเฮม › เย็น

G1 : 1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ  2.โต๊ะวังมัรยัม G2 : 1.โต๊ะดุซง 2.ตอเล็บ 3.เวาะนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ G3 : 1.หะยี(แชโด) 2.หะยีมะเซาะฮฺ 3.แมะบาซา 4.แมะกะจิ๊ 5.แมะดู 6.หวังบาซา 7.หวังกะจิ๊ 8.สะมะแอ G4 : 1.อามีเนาะฮฺ 2.ฮามะ 3.ยาซีน(แชชน) 4.ฮวา(เครา) G5 : 1.ฮะบีเบาะฮฺ 2.ฮัมซะฮฺ(ยีเดาะฮฺ) 3.มะหฺยอ 4.มาเรียม 5.ชารีฟะฮฺ(โสด) 6.คอดียะฮฺ

2.ฮัมซะฮฺ + นูรียะฮฺ

1.ฟาติมะฮฺ

2.มะหฺมูด

3.กิฟลี

4.ฺฮาซัน

5.ยาซีน

6.ฟาริดะฮฺ

G6 : 1.ฟาติมะฮฺ 2.มะหฺมูด 3.กิฟลี 4.ฺฮาซัน 5.ยาซีน 6.ฟาริดะฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น