ฟาติมะฮฺ

3. ฟาติมะฮฺ + ดิเรก + รอมลี
G5  
1.ฟะรีด  2.นารี
3.สมคิด  4.สมควร
5.สมศักดิ์