สมถวิล


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)

G4 : 1.ฮาลีเมาะฮฺ 2.ยะหฺยา 3.สมถวิล 4.สุฮัยมี 5.อิบนี


3.สมถวิล + อีซา

1.นูรียะฮฺ

2.รอฟิก

3.อาอิชะฮฺ

4.สุบัยดะฮฺ

5.รอมละฮฺ

6.มัยมูนะฮฺ

7.กอเซ็ม

8.อาบิดีน

9.บุคอรี

G5 : 1.นูรียะฮฺ 2.รอฟิก 3.อาอิชะฮฺ 4.สุบัยดะฮฺ 5.รอมละฮฺ 6.มัยมูนะฮฺ 7.กอเซ็ม 8.อาบิดีน 9.บุคอรี

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น