อบู


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.เวาะดำ 2.มาเรียม 3.มะโระฮฺ 4.ซาดิ๊ 5.อับดุลลอฮฺ(เก๊ะ) 6.ชุโก๊ร(จูโก๋)

G4 : 1.ฮาลีเมาะฮฺ 2.แมะวง 3.แมะกลึง 4.แมะโถม 5.แมะทิม 6.อับดุลลอฮฺ(อบู) 7.มุฮัมมัดซอและฮฺ


6.อับดุลลอฮฺ(อบู) + เซาดะฮฺ*

1.ญะวาเฮร

2.นัจญมะฮฺ

3.บิลกิ๊ส

4.กุบรอ

5.ลุกมาน

6.อัลฮุดา

* เซาดะฮฺ เป็นลูกของมาเรียม(ยา) น้องเวาะดำ เป็นพี่สาวของฮัจยีหุเซน สมานแก้ว

G5 : 1.ญะวาเฮร 2.นัจญมะฮฺ 3.บิลกิ๊ส 4.กุบรอ 5.ลุกมาน 6.อัลฮุดา


1.ญะวาเฮร + ฮามีดะฮฺ

2.นัจญมะฮฺ + อาริฟ

3.บิลกิ๊ส + อับดุนนาศิร

4.กุบรอ + อุสมาน

5.ลุกมาน + อามีนะฮฺ

6.อัลฮุดา + บัณฑิต

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น