แมะวง


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.เวาะดำ 2.มาเรียม 3.มะโระฮฺ 4.ซาดิ๊ 5.อับดุลลอฮฺ(เก๊ะ) 6.ชุโก๊ร(จูโก๋)

G4 : 1.ฮาลีเมาะฮฺ 2.แมะวง 3.แมะกลึง 4.แมะโถม 5.แมะทิม 6.อับดุลลอฮฺ(อบู) 7.มุฮัมมัดซอและฮฺ


2.แมะวง + อับดุรรอฮฺมาน(พ่อ1)

1.ฟาติมะฮฺ

   + อับดุลลอฮฺ(พ่อ2)

ไม่มีลูก


G5 : 1.ฟาติมะฮฺ + สุรัยยี(ผู้ใหญ่ยี – เป็นลูกติพ่อมาจากอับดุลลอฮฺ)

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น