ดอรอซิบ

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด 2. ฟาติเมาะฮฺ
3.โต๊ะวาพานา  
G2 
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง)    
2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน)   
G3 
1. อิสมาแอล(แชสวน) 
2. อับบาส(แชบะฮฺ)   
3. อบูบากัร  4. อิบรอฮีม
5. ซาฟูรอ  6. วาเฟาะฮฺ 
7. วาเล็ง  8. แชเละ  
9. แชแม   
G4  
 1. รอนิง(โสด)  2.แชฮะกุโบร
 3. แมะ 4. ซอฟียะฮฺ 
  5. แชเฮาะ)4.รอญับ(หมอยะ) 
1. ดอรอซิบ + ฟาติมะฮฺ + แมะจันทร์
G6 
1. หัฟเซาะฮฺ 2.วัน
3. อิรฟาน 4. แมะมณี
 5. ริดวาน 6. หะลีมะฮฺ
7. ซอลิฮีน  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น

ดอรอซิบ

G4  
 1. รอนิง(โสด)  2.แชฮะกุโบร
 3. แมะ 4. ซอฟียะฮฺ 
  5. แชเฮาะ)4.รอญับ(หมอยะ) 
G5 
 1. ดอรอซิบ  2.มัยกัลโซม
 3. ฟาติเมาะฮฺ 4. อามีนะฮฺ
  5. ชาฟิอี 
1. ดอรอซิบ + ฟาติมะฮฺ

ฟาติมะฮฺ มาจากสายตระกูลคอเตบดะมะลี > ฮาโละฮฺ > แมะตัง > ซะอฺดิเยาะฮฺ > ฟาติมะฮฺ 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น