1. ดอรอซิบ + ฟาติมะฮฺ + แมะจันทร์
G6 
1. หัฟเซาะฮฺ 2.วัน
3. อิรฟาน 4. แมะมณี
 5. ริดวาน 6. หะลีมะฮฺ
7. ซอลิฮีน  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น
G4  
 1. รอนิง(โสด)  2.แชฮะกุโบร
 3. แมะ 4. ซอฟียะฮฺ 
  5. แชเฮาะ)4.รอญับ(หมอยะ) 
G5 
 1. ดอรอซิบ  2.มัยกัลโซม
 3. ฟาติเมาะฮฺ 4. อามีนะฮฺ
  5. ชาฟิอี 
1. ดอรอซิบ + ฟาติมะฮฺ

ฟาติมะฮฺ มาจากสายตระกูลคอเตบดะมะลี > ฮาโละฮฺ > แมะตัง > ซะอฺดิเยาะฮฺ > ฟาติมะฮฺ 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น